Pályázatok kategória bejegyzései

EFOP 3.3.5

Pályázati programlehetőségek:

 • A 2018. június18-22. közötti időszakban a nyári tematikus közösségi programok (napközis tábor) megvalósítása zajlik tankerületi szinten 19 intézményben 2159 fő tanuló, 215 fő pedagógus, segítők, animátorok bevonásával.
 • Bentlakásos táborok kerülnek megvalósítására 2018. június 25 és 30. között több helyszínen. 5 éjszakára biztosítanak szállást résztvevőknek, ill. napi 5x-i étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).

Intézményünk által a pályázat keretein belül megvalósult programok 2017/2018-as tanévben:

 • június 18-22: Sporttábor – helyi lebonyolítás
 • június 18-22: Hagyományőrző tábor – helyi lebonyolítás
 • június 25-30: Szanazugi Ifjúsági Tábor – bentlakásos tábor

EFOP 3.2.4

 • A kiemelt EU-s projekt keretén belül intézményünk pedagógusai vállalták, hogy 1-8 évfolyamban munkavégzés céljából ingyenesen notebookot vesznek át, annak feltételével, hogy a Klebelsberg Központ által szervezett ingyenes, akkreditált pedagógus továbbképzést sikeresen elvégzik. E mellett vállalták, hogy az eszközöket a tanórán is használják.
 • A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Klebelsberg Központ (KK) megvalósításába tartozó Digitális kompetencia fejlesztése című projekt keretében iskolai wifihálózat kiépítésére kerül sor.
 • A kiemelt projekt megvalósítása során a köznevelési infrastruktúra fejlesztése érdekében eszközbeszerzésekre került sor. Az intézményünk a projektből ingyenesen 30 db tanulói tabletet kapott tartós intézményi használatra.

EFOP 3.1.7

A projekt célja az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése a köznevelési intézményekben. Keretében komplex, a helyi viszonyokhoz illeszkedő, gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér és képzések alkalmazásával, valamint emberi erőforrás bevonásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése érdekében.

 

A projekt részcéljai:

–        a leszakadó intézményekben az esélyteremtő nevelést-oktatást lehetővé tévő módszertani kultúra kialakítása, megerősítése, a megindult fejlesztések intézményi, szakmakörnyezeti beágyazódásának elősegítése, megerősítése, kiterjesztése; összességében az intézmény eredményességének, esélyteremtő képességének növelése

–        deszegregációs folyamatok előkészítésének és megvalósításának támogatása az érintett települések kapcsolatrendszerének egészét célozva.

A projekt legfőbb feladata:

 • a befogadó nevelés támogatása,

 • a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése,

 • a lemorzsolódás csökkentése, valamint

 • a hátrányos helyzetű tanulók oktatási-és munkaerő-piaci esélyeinek növelése.

A Projektet az Oktatási Hivatal az együttműködésre felkért 150 köznevelési intézménnyel, 300 pedagógussal és 88 bevont szakemberrel (gyógypedagógusok, pszichológusok, mentorok) együttműködve 2020. szeptember 30-ig valósítja meg.

Intézményünk elismerésre méltó erőfeszítéseket tett eddig is a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javításáért, ezért is választotta az OH az intézményt, a tapasztalataira, szaktudására és elért eredményeire építve.

EFOP 1.3.9

Elérendő cél:

 • Iskola valódi közösségi tér legyen
 • Hozzájáruljon a fiatalok munkaerőpiaci kompetenciájának fejlődéséhez
 • Erősítse a település és a térség megtartó erejét

A projekt célja, hogy az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. Továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések, az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti. Ehhez, a köznevelési intézménynek a helyben elérhető ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel való közös tevékenységeken keresztül képessé kell válniuk arra, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtsanak az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjanak járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A projekt el kívánja érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

A projekt részcéljai:

1. Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

2. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

3. Erősödjön a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.

4. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

5. A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

A projekt célcsoportja:

 • a projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó gyermekek, családtagjaik, rokonságuk,
 • a projektben érintett településen élők.

TEIS

TE IS program

Az intézmény sikeresen jelentkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megvalósított TÁMOP-3.3.15-13/1 azonosítószámú, „A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” címet viselő kiemelt projektjére.

A projekt keretében lehetőség nyílik 144 darab, KLIK fenntartású intézmény közvetlen támogatására. Ezzel kívánják elősegíteni a sport terén végzett, önkéntes tevékenységek intézményi szintű megvalósulását és a bevont gyermekek, tanulók tudás- és készségbázisának, szociális és személyiségének fejlődését, tanulmányi eredményük javulását és a közösségben betöltött szerepük erősödését.

TE IS Program (Testmozgás az Iskolában) egy olyan komplex iskolai mozgás-koncepció, melyben a fizikai aktivitás újszerű módon jelenik meg. Középpontban a testi és lelki fejlődés összhangja, az iskolai önkéntesség erősítése és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek erősítése áll. Célja, hogy az iskolánkban a közös testmozgással, egymást építő közösség alakuljon ki, erősítve ezzel az iskola aktív szereplőinek társas kapcsolatait. A tanulóink számára szervezendő szabadidős tevékenységek, az ő bevonásukkal fog megvalósulni.