Pályázatok kategória bejegyzései

EFOP 3.3.5

Békéscsabai Tankerületi Központ                                                       EFOP-3.3.5-17-2017-00038

„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál”

A Békéscsabai Tankerületi Központ az EFOP-3.3.5-17-2017-00038 azonosító számú „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál” elnevezésű projektet valósítja meg 2018. és 2019. évben. Az elnyert támogatási összeg: 232 650 000 Ft. A projekt megvalósításának időtartama 18 hónap, 2018. 03. 01 – 2019. 08. 31. Az iskolai közösségi programokba bevonni kívánt tanulók létszáma 4653 fő, 19 megvalósító köznevelési intézményben.

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál” című projekt keretében a pályázó, a tervezett új NAT-hoz igazodó szakmapolitikai céloknak megfelelő, nem-formális nevelési-oktatási tevékenység keretében megvalósuló, tematikus tanulási alkalmak lebonyolítását látja el.

A bentlakásos és napközi formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak lebonyolítása a felhívásban foglaltaknak megfelelően 2018. június és 2019. június utolsó két hetében történik.

A tematikus programok megfelelnek az alábbi elvárásoknak. Tematikus bentlakásos program esetében 6 nap, 5 éjszaka egy tematikus hét, mely során teljes ellátás, szállás, a tematikus programmodulhoz kapcsolódó élménypedagógia program komplex lebonyolítása valósul meg. A bentlakásos program helyszíne az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukció keretében kialakított és lefolytatott minősítési eljárásban részt vett szálláshely. A tematikus napközi keretében 5 nap/hét alatt minden nap legalább 8 órában kerül tematikus program megszervezésre, napi négyszeri étkezés mellett. Mindkét típusú program megvalósítása esetében az intézmények pedagógusai, segítők, animátorok is bevonásra kerülnek.

Az egyes témamodulok (Nomád, kaland (Challenge Camp), Közlekedés, KRESZ, Idegen nyelv, Környezetvédelem, természetismeret, Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás, Művészeti nevelés, Sport, egészségre nevelés, Digitális világ, tudatos médiahasználat, Digitális világ, digitális alkotás, Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás) a tankerület által felügyelt intézményekben elvégzett jelentkeztetések alapján, valamint az EFOP 3.2.15 kiemelt projekttel történő szakmai együttműködés keretében kialakított segédanyagok mentén kerülnek megvalósításra.

A projekt keretében önkéntesek, valamint az iskolai közösségi szolgálatot teljesítők is bevonásra kerülnek. Az önkéntesek bevonása a programelemekben szakmai felkészítéssel kezdődik, majd pedig a programot követően annak értékelésével zárul.

A projekt szoros együttműködésben végzi tevékenységét az EFOP 3.2.15 kiemelt projekt kedvezményezettjével. Mely együttműködés keretében a tankerület pedagógusai a kiemelt projekt képzésein részt vesznek. Ezen felül jelen projekt keretein belül sor kerül az EFOP 3.2.15 kiemelt projekt keretében kidolgozott témamodulok, valamint módszertani segédanyagok, tananyagok használatára.

A fentieken túl a pályázati felhívással összhangban sor kerül az együttműködés keretében a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelésére mind a 2018-as, mind a 2019-es esztendőben megtartandó tematikus tanulási alkalmak tekintetében.

A projekt részt vesz a szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolásában.

 

EFOP 1.3.9

 

 

 

 

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása a
Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskolában

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda
Projekt azonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00062
Indítás: 2017. november 1.
Zárás: 2019. október 31.
Támogatás összege: 74 890 110.- forint
Konzorciumi tagok: Magyarbánhegyesért Egyesület
Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

Projektünk szakmai tartalmát úgy állítottuk össze, hogy olyan gazdag program struktúrát alakítsunk ki, ami biztosítja iskolánk és a családok, egyházi és ifjúsági szervezetek, gazdasági szereplők közötti kooperációt. Mindezt oly módon, hogy elősegítsük tanulóink egymás és a különböző társadalmi szereplők felé történő nyitását, segítsük a testi-lelki kibontakozásukat, esélyt teremtsünk nekik ahhoz, hogy olyan informális és formális képzési programokban vegyenek részt, amellyel bővíthetik tudásokat, új ismeretekre tehetnek szert. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a rendezvények iskolánk falain belül valósuljanak meg, hogy az iskolához kötődve tudjuk fejleszteni az együttműködéseket, és ezen keresztül az iskolát változtassuk valódi közösségi térré. Mindezzel ahhoz is hozzá kívánunk járulni, hogy növekedjen az önkéntes tevékenység jelentősége a településen, ezáltal fokozódjon településünk lakosságmegtartó ereje.

A programok illeszkednek iskolánk pedagógiai programjához, kapcsolódnak a helyi lakosság által már megszokott eseményekhez, azt szeretnék megújítani, gazdagítani. A településen minden társadalmi eseményen eddig is aktívan részt vettünk – gyerekek és pedagógusok egyaránt – a szervezésben és lebonyolításban is.

A projekt közvetlen célja:

 • A pályázatunk keretében iskolánk legfőbb célja, hogy valódi közösségi térré váljon intézményünk, otthont adjunk olyan eseményeknek, amelyek valós kapcsolatokat teremtenek iskolánk diákjai, családjai valamint a település, térségünk civil, ifjúsági és gazdasági szervezetei, a helyi lakosság között.
 • Növekedjen az önkéntes tevékenység jelentősége és a társadalmi aktivitás, ezáltal fokozódjon településünk lakosságmegtartó ereje.
 • Mindeközben célunk, hogy olyan informális és formális tanulási lehetőségeket biztosítsunk diákjainknak, mely hozzásegíti fiataljainkat a testi és szellemi fejlődéshez, és megalapozza az élethosszig tartó tanulás igényét tanulóinkban.

A projekt indokoltsága:

Az elvándorlás kompenzálását, megállítását az önkormányzat stratégiai kérdésnek tekinti. Nagyon fontos a település számára a gyermekek ellátásának színvonalas fejlesztése, hiszen ez az egyik leglényegesebb eszköz annak érdekében, hogy vonzó maradjon a településünk a helyi lakosok számára, ne növekedjen az elvándorlás. Iskolánk nélkülözhetetlen intézményi szereplő a településen, léte kiemelt szerepet tölt be a településen, ezért az intézményünkben zajló folyamatos fejlesztések a helyi lakosok széles köre számára meghatározóak. Pályázatunk legfőbb célja a közösségformálás, mellyel teret engedünk az olyan kezdeményezéseknek, amelyek összehozzák a település lakosait. A kistelepülések esetében különösen fontos a helyi lakosok összetartó erejének növelése. Ehhez biztosít iskolánk számos alkalmat a pályázat tervezett két éve során. A gyerekek, a szülők és a testvérek közös programja, a családok közös részvétele akár a sportprogramokban, akár a kulturális vagy természetjáró programokban mind hozzájárul ahhoz, hogy erősítsük a helyi lakosság összetartó erejét, ami az alapját jelenti egy egészséges, a helyi értékek iránt elkötelezett, aktív helyi társadalom megteremtésének.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

A projekt a Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskolában fog megvalósulni. Magyarbánhegyes a magyarországi kistelepülések sorába tartozik. Az iskola alapvető céljai (oktatás, nevelés) megvalósítása mellett kiemelt szerepet tölt be a helyi társadalom életében. Az általános iskola Magyarbánhegyes közösségi és információs csomópontjaként működik, hiszen nemcsak az odajáró gyerekek életét szervezi, hanem azon keresztül a szülőket és a nagyszülőket is bevonják az iskolai programok, események sorába. Ennélfogva a projekt keretében elsősorban olyan programokat kívánunk megszervezni, amelyekkel a legszélesebb körben tudjuk megmozgatni a helyi lakosságot, és a legnagyobb hatást tudjuk gyakorolni helyi közösségi életére.

Iskolánk két feladatellátási hellyel rendelkezik, de köznevelési alapfeladatok ellátása a székhely intézményben valósul meg, a telephely pedig tornateremként funkcionál.

 • Sporttevékenységek (pl.: csapatversenyek stb.) előkészítése és megvalósítása.
 • Hagyományőrző tevékenységek (pl.: szüreti farsang, település jeles napjai, néptánc csoport).
 • Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl.: főzőklub, egészségügyi alapismeretek).
 • Családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl. pénzügyi ismeretek,).
 • Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása (pl.: természetjárás, faültetés, közösségi kert).
 • Felzárkóztatás, tehetséggondozás önkénteseken keresztül (pl. családtagok, településen élők).
 • Jó gyakorlat, műhelytalálkozók: A helyi, térségi szereplőkkel folytatott közös munka eredményeinek, tapasztalatainak megosztását segítő, a projekt során szerzett tapasztalatok, elért szakmai eredmények megosztását célzó, a szervezetek és vezetőik, irányítóik és pedagógusai számára szakmai tapasztalatcserék, műhelyek illetve egyéb szakmai rendezvények biztosítása.
 • Konzorciumi partnerek felkészítése: A befogadó iskolákban szerepet vállaló helyi-, térségi szereplők (ifjúsági szervezetek, gazdasági szereplők stb.) felkészítése a nevelési folyamatokba való belépéshez.
 • Eszközbeszerzés.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2019. október 31.

EFOP 3.2.4

 • A kiemelt EU-s projekt keretén belül intézményünk pedagógusai vállalták, hogy 1-8 évfolyamban munkavégzés céljából ingyenesen notebookot vesznek át, annak feltételével, hogy a Klebelsberg Központ által szervezett ingyenes, akkreditált pedagógus továbbképzést sikeresen elvégzik. E mellett vállalták, hogy az eszközöket a tanórán is használják.
 • A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Klebelsberg Központ (KK) megvalósításába tartozó Digitális kompetencia fejlesztése című projekt keretében iskolai wifihálózat kiépítésére kerül sor.
 • A kiemelt projekt megvalósítása során a köznevelési infrastruktúra fejlesztése érdekében eszközbeszerzésekre került sor. Az intézményünk a projektből ingyenesen 30 db tanulói tabletet kapott tartós intézményi használatra.

EFOP 3.1.7

A projekt célja az esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani kultúra fejlesztése a köznevelési intézményekben. Keretében komplex, a helyi viszonyokhoz illeszkedő, gyakorlatközpontú intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani háttér és képzések alkalmazásával, valamint emberi erőforrás bevonásával a befogadó oktatás-nevelés megteremtése érdekében.

 

A projekt részcéljai:

–        a leszakadó intézményekben az esélyteremtő nevelést-oktatást lehetővé tévő módszertani kultúra kialakítása, megerősítése, a megindult fejlesztések intézményi, szakmakörnyezeti beágyazódásának elősegítése, megerősítése, kiterjesztése; összességében az intézmény eredményességének, esélyteremtő képességének növelése

–        deszegregációs folyamatok előkészítésének és megvalósításának támogatása az érintett települések kapcsolatrendszerének egészét célozva.

A projekt legfőbb feladata:

 • a befogadó nevelés támogatása,

 • a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése,

 • a lemorzsolódás csökkentése, valamint

 • a hátrányos helyzetű tanulók oktatási-és munkaerő-piaci esélyeinek növelése.

A Projektet az Oktatási Hivatal az együttműködésre felkért 150 köznevelési intézménnyel, 300 pedagógussal és 88 bevont szakemberrel (gyógypedagógusok, pszichológusok, mentorok) együttműködve 2020. szeptember 30-ig valósítja meg.

Intézményünk elismerésre méltó erőfeszítéseket tett eddig is a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javításáért, ezért is választotta az OH az intézményt, a tapasztalataira, szaktudására és elért eredményeire építve.

TEIS

TE IS program

Az intézmény sikeresen jelentkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megvalósított TÁMOP-3.3.15-13/1 azonosítószámú, „A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” címet viselő kiemelt projektjére.

A projekt keretében lehetőség nyílik 144 darab, KLIK fenntartású intézmény közvetlen támogatására. Ezzel kívánják elősegíteni a sport terén végzett, önkéntes tevékenységek intézményi szintű megvalósulását és a bevont gyermekek, tanulók tudás- és készségbázisának, szociális és személyiségének fejlődését, tanulmányi eredményük javulását és a közösségben betöltött szerepük erősödését.

TE IS Program (Testmozgás az Iskolában) egy olyan komplex iskolai mozgás-koncepció, melyben a fizikai aktivitás újszerű módon jelenik meg. Középpontban a testi és lelki fejlődés összhangja, az iskolai önkéntesség erősítése és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek erősítése áll. Célja, hogy az iskolánkban a közös testmozgással, egymást építő közösség alakuljon ki, erősítve ezzel az iskola aktív szereplőinek társas kapcsolatait. A tanulóink számára szervezendő szabadidős tevékenységek, az ő bevonásukkal fog megvalósulni.